Mr. Avner Galili

Tham gia và phát triển Kim Nguyễn Corporation từ những ngày đầu thành lập, Mr. Avner Galili – Quốc tích Israel đã luôn phát triển mối quán hệ với các nhà đầu tư, khách hàng tại thị trường Trung Đông, và EU.Avner Galili - Kim Nguyễn Corp Mr. Avner Galili đã liên tục tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển của Kim Nguyễn Corporation – đẩy mạnh quá trình hội nhập sâu vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Israel.Avner Galili - Kim Nguyễn Corp Tại Việt Nam, Mr. Avner Galili được biết tới  là nhà thương thuyết, kết nối các khách hàng ở Viêt Nam tới thị trường EU và Trung Đông.